کوی دانشگاه تهران به خون کشیده شد (حادثۀ ۱۸ تیر پس از ۲۰ سال)

من آن موقع که اتفاقات کوی پیش آمد، حراست بودم. [...]