راستی‌آزمایی، قلب تاریخ شفاهی است

متن زیر ادامه ترجمه و تلخیصی از نوشته دیوید راسل، هنر [...]