اگر دولتی به اسم اسلام باشد، باید بیشتر انتقاد کنیم

یک دغدغه‌ای ما داشتیم (مخصوصاً در جنبش) این بود که [...]