در باب مصاحبۀ تاریخ شفاهی (بخش دوم)

در جمله‌بندی پرسش‌هایمان به این نتیجه رسیدیم که تا حد [...]