دانش آموزانِ مبارز!

دوم یا سوم راهنمایی بودم که عملاً تظاهرات ما از [...]