تاریخ شفاهی و خودزیست‌نامه

موضوع این مقاله خودزیست‌نامه یا اتوبیوگرافیْ است. خودزیست‌نامه آشکارکردن سرگذشت [...]