کتاب “نماینده تام‌الاختیار” به چاپ دوم رسید

کتاب برگزیده جشنواره روایت پیشرفت در زمینه حکمرانی به چاپ [...]