شماره پنج (بخش سوم)

پس از روایت خانم جوشی از تولد تا انقلاب و [...]