حجاب در اولین سازمان

انقلاب شده بود و یک‌سال، یک‌سال‌و‌نیم هم از انقلاب گذشته [...]