قتل به بهانۀ مبارزه!

مهدی هاشمی آن‌ موقع‌ یک‌ فردی‌ بود که‌ پتانسیل‌های‌ زیادی‌ [...]