آغاز جنگ

ما تحلیلی نداشتیم که  اصلاً عراق حمله کند، بچه‌های سپاه [...]