تویوتا یا نیسان

از زمانی که نبوی هر دو مسئولیت (وزارت صنایع سنگین [...]