تدوین به مثابه ساخت در تاریخ شفاهی

مقدمه یکی از مسائلی که همیشه بعد از مصاحبه برای [...]