اگر آقای مصباح بیاید و تنشی ایجاد شود، مسئولیتش با شماست

ما یک کنگره به‌نام موعود برگزار کردیم که برنامۀ خوب [...]