تأسیس جهاد

شعار ما در انقلاب، حمایت از محرومین و مستضعفین بود؛ [...]