شماره پنج (بخش چهارم)

همه بسیج شدیم با دستور امام مبنی بر تشکیل ارتش [...]