این شاگردت پوست ما را کنده کرد!

صدای آخ و اوخ از اتاق پرستاری آمد. ماسکم را [...]