آن موقع‌ها گوشت یخی و پپسی‌کولا حرام بود

 من کلاس‌های ده و یازده و دوازده را دبیرستان خوارزمی [...]