برنامۀ کمونیستی

یکی از پرحاشیه‌ترین برنامه‌هایی که خیلی سروصدا کرد، برنامۀ چ [...]