پرسمان یاد (بخش دوم)

پرسمان یاد (گفتارهایی در باب خاطره‌نگاری و خاطره‌نویسی جنگ و [...]