جلسه با آقای خامنه‌ای

من وقتی از هویزه کنار آمدم به ساختمان گلف رفتم [...]