تاریخ‌زندگی‌های خانوادگی؛ کار مخاطره‌آمیزِ مشترک (بخش دوم)

علی‌رغم موضع درونی من، احساس می‌کنم عینیتی که رویکردهای بیرونی [...]