آغاز اردوهای جهادی

سال قبل (1381)، در تابستان، یک تعداد از خواهران به [...]