درخواست مذاکرۀ مستقیم

ادموند موسکی، وزیر خارجۀ وقت آمریکا، به نخست‌وزیر وقت ایران، [...]