ویراستاران و پیاده سازان

ویراستاران:

مرضیه بکان/دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات/ سر ویراستار
مریم شوقیان/دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی/ ویراستار
پیاده سازان

اعظم فیض آبادی
فرشته هدایتی
فاطمه رحیمی