همکاران روایت

همکاران روایت:

مجید خسروپور/کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران/ نویسنده و تدوینگر
محمد نصرتی/دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه تهران/ مدیر رسانه
حسین اسکندری‌نیا/کاردانی حسابداری/ پژوهشگر
زهرا ظرفچی/دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی/ پژوهشگر
ابوالفضل اناری/دانشجوی کارشناسی مواد و متالوژی دانشگاه علم و صنعت/ پژوهشگر
زهرا زینلی/دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی/ پژوهشگر
محمدحسین سبزه‌ای/دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی/ پژوهشگر
محمدرضا ایمانی/ دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی/ پژوهشگر
سعید محمدی/ دانشجوی کارشناسی فلسفه دانشگاه تهران/
زهرا شفیعی/دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات/ پژوهشگر