نهادهای همکار

نهادهای همکار:

مرکز اسناد انقلاب اسلامی
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
حوزه هنری انقلاب اسلامی
سازمان تبلیغات اسلامی
سازمان بسیج دانشجویی
شرکت ملی گاز ایران
دانشگاه جامع امام حسین (ع)
شبکه توسعه اجتماعی رسالت
پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری
حسینیه هنر
نهضت اجتماعی جوانان
شرح خدمات:

تجربه نگاری
مستندنگاری
تاریخ شفاهی
ترجمه
آموزش
روایت پژوهی
سیاست نگاری/پژوهی
خاطره نگاری
مدیریت دانش