رابطه «اجتماع خاطره» و تاریخ

تاریخ شفاهی در ایران مبتنی بر دو مدل تدوین است؛ [...]