شماره پنج (بخش پنجم)

*فصل پنجم: شکست حصر آبادان* منحنی کمال خانم جوشی می‌گوید [...]