پرسمان یاد (بخش اول)

پرسمان یاد (گفتارهایی در باب خاطره‌نگاری و خاطره‌نویسی جنگ و [...]