جنبش بدون هدف (بخش پنجم و آخر)

سوزمن جوامعی را در تاریخ با هم مقایسه می‌کند که [...]