ستاد روایت

ستاد روایت

مرتضی فتح اله زاده /کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران/ مدیرعامل موسسه
محمد جمشیدی‌منش/کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران / مدیر پروندۀ مستندنگاری و تاریخ شفاهی
محمدصادق مراسلی/کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه تهران/ مدیر پروندۀ تجربه‌نگاری
سیدحسین حسینی/کارشناسی کشاورزی دانشگاه تهران/ مدیر پروندۀ خاطره‌نگاری